0.6′ διάβασμα

‘το δέος του Ροβινσώνα’
Κ. Λ. -2022

Είναι ένα μέρος από το οποίο είχα περάσει εκατοντάδες φορές με τον ίσκιο μου -την ημέρα και πάντα αναρωτιόμουν: «Υπάρχουν άνθρωποι που με παραφυλάνε αυτή τη στιγμή;… Κάπου;» (Κ. Λ.)

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας
η καθ΄οιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση/χρήση/ιδιοποίηση
εικόνων και κειμένου ή μέρους τους (αυτούσιων ή τροποποιημένων)
καθώς και η χρήση της βασικής σύλληψης του έργου,
των προτεινόμενων σαφών εικαστικών λύσεων,
όσο και των επιμέρους (σε χώρο και έννοια) ιδεών.

εικόνα-κείμενο: Κάππα Λάμδα

© periopton