1.2′ διάβασμα

«after all tomorrow is not always another day»
© Κ.Λ. -2022

Δεν ήταν πολύ καιρό πριν,

όταν μια ζωή με τα πάνω της και τα κάτω της,

μια ζωή που πάντως φάνταζε ατελεύτητη,

βιαστικά στριμώχτηκε σε μια μαύρη σακούλα∙

μαύρες σακούλες της θανής

μαύρες σακούλες του αύριο,

μαύρες σακούλες

για ένα ερήμην μεθαύριο.

Δεν θα τελειώσει ποτέ. Για τρεις γενιές. (Κ.Λ.)

 

It wasn’t long ago,

when a life with its ups and downs

a life that, although it seemed endless,

hastily crammed into a black bag∙

black bags of death

black bags of tomorrow

black bags

for the day after tomorrow in absentia.

It will never end. For three generations.

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας
η καθ΄οιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση/χρήση/ιδιοποίηση
εικόνων και κειμένου ή μέρους τους (αυτούσιων ή τροποποιημένων)
καθώς και η χρήση της βασικής σύλληψης του έργου,
των προτεινόμενων σαφών εικαστικών λύσεων,
όσο και των επιμέρους (σε χώρο και έννοια) ιδεών.

εικόνα-κείμενο: Κάππα Λάμδα

© periopton