© Κ. Λ. – 2022
inks on watercolor paper

 

– Ας βγούμε έξω… και στη συνέχεια;
Επιστροφή εδώ; – Δεν ξέρεις …;
– Όχι, λυπάμαι.

– Let’s go out… and then?
Back here? – You don’t know…?
– No, I’m sorry.

– Sortons… et alors?
De retour ici? – Tu ne sais pas…?
Non, je suis désolé.

κείμενο-εικόνα: Κάππα Λάμδα

© periopton

απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας
η καθ΄οιονδήποτε τρόπο χρήση/αναπαραγωγή της παρούσης εικόνας,
χωρίς την άδεια του δημιουργού