πέρασαν 50 χρόνια απο το μεγάλο βήμα

εικόνα: © Κάππα Λάμδα

«…αιτία δέ μοι της αποδημίας και υπόθεσις η της διανοίας περιεργία και πραγμάτων καινών επιθυμία και το βούλεσθαι μαθείν τί το τέλος εστίν του ωκεανού και τίνες οι πέραν κατοικούντες άνθρωποι»

…αιτία και σκοπός του ταξιδιού μου ήταν η περιέργεια κι’ η επιθυμία μου να γνωρίσω καινούρια πράγματα∙ ήθελα ακόμη να μάθω πού τελειώνει ο Ωκεανός και τι είδους άνθρωποι κατοικούν πέρα απ’αυτόν.

Λουκιανού / αληθινή ιστορία / βιβλίο Α ́ (4ο αι. μ.Χ.)