© Κ. Λ.
‘καθ’ οδόν’
‘en route’
από την ενότητα -‘ενδοχώρα’
from the series -‘heartland’