μια εικόνα του Κάππα Λάμδα

© Κ. Λ.
‘καθ’ οδόν’
‘en route’
από τη σειρά –ενδοχώρα
from the series –heartland