Απροσδόκητη αποκάλυψη κρυπτών μυστηρίων
Unexpected disclosure of cryptic mysteries

κώδικας ΧΙ
codec XI
από την ενότητα ‘κρυπτομνησία’
from the series ‘cryptomnesia’
© Κ.Λ.

Nota Bene
Σ’αυτή τη σειρά οι πέτρες έχουν φωτογραφηθεί
όπως ακριβώς συλλέχθηκαν. Δεν υπήρξε
η παραμικρή επέμβαση στην επιφάνειά τους,
είτε ψηφιακή είτε αναλογική.

 

© periopton.com