μια εικόνα του Κάππα Λάμδα

Απροσδόκητη αποκάλυψη κρυπτών μυστηρίων
Unexpected disclosure of cryptic mysteries

κώδικας ΧΙ
codec XI
από τη σειρά ‘κρυπτομνησία’
from the series ‘cryptomnesia’
© Κ.Λ.

© periopton.com