1′ διάβασμα

gradual oblivion
© Κ.Λ.

ένα ασήμαντο χαρτάκι, ένα εφήμερο, αφημένο κάποτε στο γραφείο σου. Μια σκιά, κυριολεκτικά και εννοιολογικά, αφηρημένη και γοητευτική, που περιέχει την ιδέα του μυστηριώδους και της αποκάλυψης. Γνωρίζεις ότι ξεκλειδώνει πολλά πράγματα και ένα από αυτά είναι να σε πάει πίσω στο χρόνο αλλά… έχει λησμονηθεί πλέον ο λόγος, έχει ήδη καταστεί ασαφής ο σκοπός και έχει εκτραπεί εκτός κάδρου η διαδρομή.
Ισως βέβαια να καταδεικνύει έναν άλλο προορισμό, μια εκ νέου δήλωση.

a trivial piece, an ephemeral left once on your desk. A shadow, literally and conceptually, abstract and beguiling contains the idea of mysterious and revelation. You know that unlocks many things and one of them is to get you back in time but … the reason has become fuzzy now, the purpose get foggy and the path has diverted outside the frame.
It may, of course, show another destination, a new statement.

 

απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας
η καθ΄οιονδήποτε τρόπο χρήση/αναπαραγωγή/ιδιοποίηση του παρόντος
(ολόκληρου ή αποσπασμάτων)

κείμενο-εικόνα: © Κάππα Λάμδα