μια εικόνα του Κάππα Λάμδα

© Κ.Λ. 2018

’cause one size doesn’t fit all

© periopton.com