ασαφές αποτύπωμα 2016
vague-imprint
από την ενότητα ‘υπό συντήρηση’
from the series ‘under maintenance’

© Κ.Λ

© periopton.com