μία εικόνα του Κάππα Λάμδα

ασαφές αποτύπωμα 2016 vague-imprint από τη σειρά ‘υπό συντήρηση’

© Κ.Λ

© periopton.com