μία εικόνα του Κάππα Λάμδα

παράθυρο σε ταξινομητική ισορροπία

από τη σειρά «ενδοχώρα»
from the series «heartland»
2016

© Κάππα Λάμδα & periopton.com