παράθυρο σε ταξινομητική ισορροπία

από την ενότητα «ενδοχώρα»
from the series «heartland»
2016

© Κάππα Λάμδα & periopton.com