μία εικόνα του Κάππα Λάμδα

τερματικό Ι terminal #1 © Κ. Λαγός
terminal #1
© Κ. Λαγός

© periopton.com