6′ διάβασμα

Είναι αφελές, είναι άτεχνο, είναι προφανώς κακομεταφρασμένο και σαφώς άσχημα προσαρμοσμένο. Όμως αυτό το σύντομο κείμενο, με τίτλο ‘η πρώτη φωτογραφία’ – αγνώστου συντάκτη- που είχε δημοσιευθεί σε τεύχος της ελληνικής έκδοσης των ‘ΠΑΡΑΞΕΝΩΝ‘ (κόμικς επιστημονικής φαντασίας της δεκαετίας του’60) και το οποίο ανέκτησα πρόσφατα, υπήρξε η αφορμή για την αγορά μιας πλαστικής φωτογραφικής Sabina -made in Greece παρακαλώ!- κάπου στις αρχές της συγκεκριμένης δεκαετίας. Βρισκόταν σ’ένα κατάστημα ψιλικών -ένα imaginarium για τα μάτια ενός μαθητή δημοτικού – κρεμασμένη από το πλαστικό λουράκι της μαζί με πέντε έξι ομοειδείς της, ανάμεσα σε άλλα θαυμαστά μά και απόλυτα ποθητά αντικείμενα. Κόστος απόκτησης 20 ή 30 δραχμές, δεν θυμάμαι ακριβώς. Η συνέχεια; Αφού μου πέρασαν το τύπου 127 φίλμ στο φωτογραφείο, έκανα μία βόλτα τραβώντας άναρχα και γρήγορα και μετά άνοιξα τη μηχανή ξετυλίγοντας το φίλμ (το φίλμ να έχει γίνει σερπαντίνα έτσι;) ψάχνοντας στη γκρίζα ζελατίνα για τις φωτογραφίες που είχα τραβήξει. Μετά, επέστρεψα στο φωτογραφείο απογοητευμένος, όπου πήρα το πρώτο μάθημα φωτογραφίας καθώς πλήρωνα το δεύτερο φίλμ∙ πως τα θαύματα επιτελούνται κεκλεισμένων των θυρών.

sabinaναί είναι η Sabina της ιστορίας, ναί έχει διασωθεί και βεβαίως έχω και το κουτί της!

Ἡ πρώτη φωτογραφία

Ὁ πλούσιος φιλοτέχνης κύτταζε τήν πρωτότυπη ἐργασία τοῦ νεωτεριστοῦ ζωγράφου, καί εἶπε :

– Κύριε Νταγκέρ, πρώτη φορά βλέπω ζωγράφο νά συλλαμβάνη και νά αιχμαλωτίζει τὸ φῶς μέ τόσο ρεαλισμό. Αυτός δέν εἶναι ζωγραφικός πίνακας αλλά κάτι άλλο.

Ὁ αμίλητος ζωγράφος πῆρε το χρηματόδεμα πού τοὔδωσε ὁ πελάτης. Και ἀργότερα μετρώντας τα λεπτά ὁ Νταγκέρ, ἀναστέναζε με ἀνακούφιση. Πράγματι, πουλοῦσε τούς πίνακές του, γιατί κατάφερνε μέ πρωτότυπο τρόπο νά αἰχμαλωτίζη το φῶς πάνω στόν καμβᾶ.

Μά ο Λουῒ Νταγκέρ εἶχε μιὰ πιὸ μεγάλη φιλοδοξία : Τό φῶς νὰ τὸ φυλακίση! Ναί. Νὰ τὸ φυλακίση μ’ ἕνα δικό του χημικό τρόπο.

Τα πρῶτα του πειράματα νὰ φωτογραφίση εἰκόνες μὲ τὴν χημική ἐνέργεια τοῦ φωτός, ο Νταγκὲρ τὰ εἶχε ἀρχίσει πρίν δέκα χρόνια , – ἀπὸ τὸ 1820. Φυσικά, μὲ συνεχεῖς ἀποτυχίες.

Μὲ βαρειὰ καρδιὰ τώρα πῆρε μερικὲς ασημένιες πλάκες και τὶς παρατήρησε. Ἄν κυττάζατε κι’εσεῖς, θὰ μπορούσατε νὰ διακρίνατε κάτι αδύνατες εικόνες : ἦταν οἱ ἀρνητικές φωτογραφίες ποὺ έπρεπε νὰ μεταφερθοῦν στὸ χαρτὶ καί νὰ παρουσιάσουν τὴ σωστὴ φωτογραφία. Φυσικά τὸν τρόπο δὲν τὸν γνώριζε ἀκόμα ὁ Νταγκέρ.

– Πρέπει νὰ τὸν βρῶ ! ψιθύρισε μὲ ἀγωνία ὁ ἀπελπισμένος Νταγκέρ.

Ἦταν ἕνα βράδυ καὶ εἶχε κουραστῆ τρομερά ἀπὸ τὶς προσπάθειές του. Τέλος, πῆρε τὶς πλάκες καὶ τὶς ἔβαλε μέσα σ’ ἕνα ντουλάπι. Κατόπιν κάθησε νὰ γευματίση μὲ τὴν ἐπίμονη αὐτὴ σκέψη στὸ μυαλό.

– Ἄς κάνω ἕναν περίπατο! συλλογίστηκε ευθὺς μετὰ τὸ γεῦμα. Εἶμαι κουρασμένος καὶ δὲν μπορῶ νὰ συνεχίσω τὰ πειράματα,

Βγῆκε στὸν καθαρό αέρα. Πῆγε ὥς τὸ πάρκο, καὶ σὲ μισὴ ὥρα ἐπέστρεψε σπίτι του. Ἔπεσε καὶ κοιμήθηκε ὅμως.

Φαντασθῆτε, λοιπόν, τὴν χαρούμενη ἔκπληξή του ὅταν, τὸ ἄλλο πρωὶ ποὺ ἄνοιξε τὸ ντουλάπι καὶ πῆρε τὶς φωτογραφικές πλάκες, εἴδε ὅτι οἱ φωτογραφίες του εἶχαν «ἐμφανισθῆ»!

Ἐπὶ τέλους! Τὸ μυστήριο εἶχε λυθῆ κατὰ τὸν πιό ἀπροσδόκητο τρόπο. Πῶς ὅμως; Πῶς εἶχε συμβεῖ αὐτό; Τὶ εἶχε μεσολαβήσει ὥστα νὰ διαλευκανθῆ αὐτὸ τὸ παλιὸ μυστήριο; Αὐτὸ θὰ τὸ ἔβρισκε ἄν ἐπαναλάμβανε τὸ πείραμα.

Ἐκεῖνο τὸ βράδυ ἔβαλε στὸ ντουλάπι μιὰ δεύτερη ἀρνητικὴ πλάκα. Αυτὴ τὴ φορὰ δὲ ἔμεινε ἄγρυπνος ὅλη τὴ νύχτα. Τὰ χαράματα τό χέρι του ἔτρεμε ὅπως , μὲ κομμένη τὴν αναπνοή, ἄνοιγε τὸ ντουλάπι. Ἀλλά, νά! -ἐκεῖ μέσα βρισκόταν μία τέλεια φωτογραφία!

Ὁ Νταγκὲρ δὲν μποροῦσε νὰ συγκρατήση τὴ συγκίνησή του. Ἔχωσε τὸ κεφάλι του μέσα στὸ ντουλάπι ὅπου ἀποθήκευε τὶς διάφορες χημικές ουσίες.

– Ἀσφαλῶς, τὴν φωτογραφία αὐτή θὰ τὴν «εμφάνισαν» οἱ ἀτμοὶ μιᾶς ἀπὸ αὐτὲς τὶς χημικές οὐσίες. Ποιές ὅμως;

Ἔπειτα ἀπὸ μιὰ σειρὰ πειράματα βρῆκε την ἀπόκριση. Ἦταν ὁ ἀτμὸς ἀπὸ ἔναν δίσκο μὲ ὑδράργυρο ποὺ εἶχε προξενήσει τὸ ἀποτέλεσμα. Ὁ Νταγκέρ διδάχθηκε ἐπίσης μὲ τὸν τυχαῖο αὐτὸ τρόπο πῶς μποροῦσε νὰ «ἐμφανίση» μιὰ ἐκτεθειμένη φωτογραφική πλάκα, τοποθετώντας την μέσα σ’ ἕνα σκοτεινό μέρος μὲ τὴν ἐπιφάνειὰ της πρὸς τὰ κάτω καὶ πάνω ἀπὸ ἔναν δίσκο μὲ ζεστὸ ὑδράργυρο. Τα μέρη τῆς φωτογραφικῆς πλάκας ὅπου οἱ αχτῖνες τοῦ φωτός ἔχουν ἀποτυπωθῇ, ἀπορροφοῦν τούς ἀτμούς τοῦ ὑδραργύρου σὲ ακριβεῖς διαστάσεις μὲ τὴν ἔντασι τοῦ φωτὸς ποὺ τὶς ἔχει ἐπηρεάσει.

Τέλος, ὁ Λουῒ Νταγκέρ κατώρθωσε ὅ,τι δὲν εἶχε κατορθώσει κανείς ἄλλος πρὶν ἀπ’αὐτόν : εἶχε δημιουργήσει τὴν πρώτη φωτογραφία.

Nota bene

*το κείμενο έχει αναπαραχθεί διατηρώντας την αρχική στίξη, τον τονισμό και οποιαδήποτε άλλη ορθογραφική ιδιαιτερότητα παρουσίαζε το αρχικό.

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας
η καθ΄οιονδήποτε τρόπο χρήση/αναπαραγωγή/ιδιοποίηση του παρόντος άρθρου,
(ολόκληρου ή αποσπασμάτων)

επιμέλεια-κείμενο : Κάππα Λάμδα

© periopton