από τη σειρά «ενδοχώρα» © Κ.Λαγός

…»οὐ γὰρ φρονέουσι τοιαῦτα πολλοί, ὁκόσοι ἐγκυρεῦσιν, οὐδὲ μαθόντες γινώσκουσιν, ἑωυτοῖσι δὲ δοκέουσι». Ἡράκλειτος
(γιατί δε σκέφτονται οι πιο πολλοί απ’ τους ανθρώπους, πάνω σ’ αυτό που συναντούν, ούτε κι όταν το μάθουν το γνωρίζουν, αλλά το φαντάζονται.)
«the many do not take heed of such things as those they meet with, nor do they mark them when they are taught, though they think they do». Heraclitus

© periopton.com