μία φωτογραφία του Κάππα Λάμδα

© Κώστας Λαγός 2015