είσοδος για πεδίο Limbo
είσοδος στο πεδίο Limbo
the entrance to Limbo

www.costalagos.com

φωτο: © Κ.Λαγός 2014