Μια εικόνα από τη Μαραλίνα Λ.

test

περίθλαση #2

diffraction #2

© Μαραλίνα Λ.

 ιστορικός τέχνης-φωτογράφος